top of page

PRIVAATSUS JA

KÜPSISTE POLIITIKA

1.       Sissejuhatus

1.1     Oleme pühendunud oma veebisaidi külastajate ja klientide privaatsuse kaitsmisele; selles poliitikas selgitame, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme.

1.2     See poliitika kehtib siis, kui tegutseme teie isikuandmete suhtes vastutava töötlejana; teisisõnu, kus me määrame kindlaks nende isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.3     Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Kuivõrd need küpsised ei ole meie veebisaidi ja teenuste pakkumiseks hädavajalikud, küsime teilt meie veebisaidi esmakordsel külastamisel nõusolekut küpsiste kasutamiseks.

1.4     Selles poliitikas viitavad "meie", "meie" ja "meie" ettevõttele GeoSmartPro Ltd. Lisateavet meie kohta leiate jaotisest 17.

2.       Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

2.1     Selles jaotises 2 oleme välja toonud:

(a)     isikuandmete üldised kategooriad, mida võime töödelda;

(b)     isikuandmete puhul, mida me otse teilt ei saanud, nende andmete allikas ja konkreetsed kategooriad;

(c)     eesmärgid, milleks võime isikuandmeid töödelda; ja

(d)     töötlemise õiguslikest alustest.

2.2     Võime töödelda andmeid meie veebisaidi ja teenuste kasutamise kohta ("kasutusandmed"). Kasutusandmed võivad sisaldada teie IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, külastuse pikkust, lehevaateid ja veebisaidi navigeerimisteid, samuti teavet teie teenuse kasutamise ajastuse, sageduse ja mustri kohta. Kasutusandmete allikaks on meie analüütiline jälgimissüsteem. Neid kasutusandmeid võidakse töödelda veebisaidi ja teenuste kasutamise analüüsimiseks. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja teenuste jälgimine ja täiustamine.

2.3     Võime töödelda teie konto andmeid ("konto andmed"). Konto andmed võivad sisaldada teie nime ja e-posti aadressi. Kontoandmete allikaks olete teie või teie tööandja. Kontoandmeid võidakse töödelda meie veebisaidi haldamise, teenuste osutamise, meie veebisaidi ja teenuste turvalisuse tagamise, meie andmebaaside varukoopiate pidamise ja teiega suhtlemise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

2.4     Võime töödelda teavet, mille postitate avaldamiseks meie veebisaidil või meie teenuste kaudu ("avaldamisandmed"). Avaldamisandmeid võidakse töödelda sellise avaldamise võimaldamiseks ning meie veebisaidi ja teenuste haldamiseks. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

2.5     Võime töödelda teavet, mis sisaldub mis tahes päringus, mille te meile kaupade ja/või teenuste kohta esitate ("päringuandmed"). Päringuandmeid võidakse töödelda teile asjakohaste kaupade ja/või teenuste pakkumise, turustamise ja müümise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on nõusolek.

2.6     Võime töödelda oma kliendisuhetega seotud teavet, sealhulgas kliendi kontaktteavet ("kliendisuhete andmed"). Kliendisuhete andmed võivad sisaldada teie nime, tööandjat, ametinimetust või rolli, teie kontaktandmeid ning teavet, mis sisaldub meie ja teie või teie tööandja vahelises suhtluses. Kliendisuhete andmete allikaks olete teie või teie tööandja. Kliendisuhete andmeid võidakse töödelda meie suhete haldamiseks klientidega, klientidega suhtlemiseks, selle suhtluse üle arvestuse pidamiseks ning meie toodete ja teenuste klientidele reklaamimiseks. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie kliendisuhete nõuetekohane haldamine.

2.7     Võime töödelda teavet, mis on seotud tehingutega, sealhulgas kaupade ja teenuste ostmisega, mille te meiega ja/või meie veebisaidi kaudu sõlmite ("tehinguandmed"). Tehinguandmed võivad sisaldada teie kontaktandmeid, teie kaardi andmeid ja tehingu üksikasju. Tehinguandmeid võidakse töödelda ostetud kaupade ja teenuste tarnimiseks ning nende tehingute üle nõuetekohase arvestuse pidamiseks. Selle töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie nõudmisel sammude võtmine sellise lepingu sõlmimiseks ja meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

2.8     Võime töödelda teavet, mille meile esitate, et tellida meie e-posti teavitusi ja/või uudiskirju ("teavitusandmed"). Teavitusandmeid võidakse töödelda teile asjakohaste teadete ja/või uudiskirjade saatmise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on nõusolek.

2.9     Võime töödelda teavet, mis sisaldub teie meile saadetud teabevahetuses või on sellega seotud ("kirjavahetusandmed"). Kirjavahetuse andmed võivad sisaldada side sisu ja sidega seotud metaandmeid. Meie veebisait genereerib metaandmeid, mis on seotud veebisaidi kontaktvormide abil tehtud suhtlusega. Kirjavahetuse andmeid võidakse töödelda teiega suhtlemise ja arvestuse pidamise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja äritegevuse ja kasutajatega suhtlemise nõuetekohane haldamine.

2.11  Võime töödelda kõiki teie käesolevas poliitikas nimetatud isikuandmeid, kui see on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, olgu siis kohtumenetluses või haldus- või kohtuvälises menetluses. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, nimelt meie seaduslike õiguste, teie seaduslike õiguste ja teiste seaduslike õiguste kaitse ja kinnitamine.

2.12  Võime töödelda mis tahes teie käesolevas poliisis märgitud isikuandmeid, kui see on vajalik kindlustuskaitse saamiseks või säilitamiseks, riskide juhtimiseks või professionaalse nõu saamiseks. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvid, nimelt meie ettevõtte nõuetekohane kaitse riskide eest.

2.13  Lisaks käesolevas jaotises 2 sätestatud konkreetsetele eesmärkidele, milleks võime teie isikuandmeid töödelda, võime töödelda ka teie isikuandmeid, kui selline töötlemine on vajalik meile kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või selleks, et oma eluliste huvide või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

 

4.       Teistele oma isikuandmete edastamine

 

4.2     Võime avaldada teie isikuandmeid oma kindlustusandjatele ja/või professionaalsetele nõustajatele niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult vajalik kindlustuskaitse saamiseks või säilitamiseks, riskide juhtimiseks, professionaalse nõu saamiseks või juriidiliste nõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks kas kohtumenetluses. või haldus- või kohtuvälises menetluses.

4.4     Meie veebisaidi ja teenustega seotud finantstehinguid võivad käsitleda meie makseteenuste pakkujad, Paypal ja Stripe. Jagame oma makseteenuste pakkujatega tehinguandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik teie maksete töötlemiseks, selliste maksete tagastamiseks ning selliste maksete ja tagasimaksetega seotud kaebuste ja päringute käsitlemiseks. Teavet makseteenuste pakkujate privaatsuspoliitika ja tavade kohta leiate aadressilt https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev ja https://stripe.com/gb/privacy.

4.5     Võime avaldada teie päringuandmed ühele või mitmele meie veebisaidil tuvastatud valitud kolmandatest isikutest kaupade ja teenuste tarnijatest, et nad saaksid teiega ühendust võtta, et nad saaksid teile asjakohaseid kaupu ja/või teenuseid pakkuda, turustada ja müüa. . Iga selline kolmas isik tegutseb vastutava töötlejana seoses päringuandmetega, mille me talle esitame; ja teiega ühendust võttes saadab iga selline kolmas osapool teile koopia oma privaatsuspoliitikast, mis reguleerib teie isikuandmete kasutamist selle kolmanda osapoole poolt.

4.6     Lisaks käesolevas punktis 4 sätestatud konkreetsetele isikuandmete avalikustamisele võime avaldada teie isikuandmeid, kui selline avaldamine on vajalik meile kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või teie eluliste huvide või elutähtsate huvide kaitsmiseks. teise füüsilise isiku huvid. Samuti võime avaldada teie isikuandmeid, kui selline avaldamine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, olgu siis kohtumenetluses või haldus- või kohtuvälises menetluses.

5.       Teie isikuandmete rahvusvahelised edastamised

5.1     Selles punktis 5 anname teavet selle kohta, millistel asjaoludel võidakse teie isikuandmeid edastada riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

5.2     Teate, et isikuandmed, mille esitate avaldamiseks meie veebisaidi või teenuste kaudu, võivad olla Interneti kaudu kättesaadavad kogu maailmas. Me ei saa takistada selliste isikuandmete kasutamist (või väärkasutamist) teiste poolt.

6.       Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

6.1     See jaotis 6 sätestab meie andmete säilitamise põhimõtted ja protseduurid, mille eesmärk on aidata tagada, et järgime oma juriidilisi kohustusi seoses isikuandmete säilitamise ja kustutamisega.

6.2     Isikuandmeid, mida me töötleme mis tahes eesmärgil või eesmärkidel, ei säilitata kauem, kui on sellel eesmärgil või eesmärkidel vajalik.

6.3     Säilitame teie isikuandmeid järgmiselt:

(a)     Kõiki meie veebisaidile sisestatud isikuandmeid säilitatakse vähemalt 5 aastat pärast 21. detsembrit 2019 ja maksimaalselt 10 aastat pärast 21. detsembrit 2019. [1] 

6.4     Mõnel juhul ei ole meil võimalik teie isikuandmete säilitamise perioode eelnevalt täpsustada. Sellistel juhtudel määrame säilitusaja kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel:

(a)     meie veebisaidile sisestatud isikuandmete säilitamise tähtaeg määratakse teie individuaalse juhtumi põhjal. [2] 

6.5     Olenemata käesoleva jaotise 6 muudest sätetest võime teie isikuandmeid säilitada, kui selline säilitamine on vajalik meile kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või teie või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

7.       Muudatused

7.1     Võime seda poliitikat aeg-ajalt värskendada, avaldades oma veebisaidil uue versiooni.

7.2     Peaksite seda lehte aeg-ajalt kontrollima, veendumaks, et olete eeskirjade muudatustega rahul.

7.3     Võime teid teavitada selle poliitika olulistest muudatustest e-posti teel või meie veebisaidil oleva privaatsõnumisüsteemi kaudu.

8.       Sinu õigused

8.1     Selles jaotises 8 oleme kokku võtnud õigused, mis teil on andmekaitseseaduse alusel. Mõned õigused on keerulised ja meie kokkuvõtetes pole kõiki üksikasju lisatud. Seetõttu peaksite nende õiguste kohta täieliku selgituse saamiseks lugema asjakohaseid seadusi ja reguleerivate asutuste juhiseid.

8.2     Teie peamised andmekaitseseadusest tulenevad õigused on:

(a)     juurdepääsuõigus;

(b)     õigus parandada;

(c)     õigus kustutada;

(d)     õigus piirata töötlemist;

(e)     õigus esitada vastuväiteid töötlemisele;

(f)     õigus andmete teisaldatavusele;

(g)     õigus esitada kaebus järelevalveasutusele; ja

(h)     õigus nõusolek tagasi võtta.

8.3     Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ja kui me seda teeme, siis juurdepääsu isikuandmetele koos teatud lisateabega. See lisateave sisaldab andmeid töötlemise eesmärkide, asjaomaste isikuandmete kategooriate ja isikuandmete saajate kohta. Kui see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi, edastame teile koopia teie isikuandmetest. Esimene eksemplar antakse tasuta, kuid lisaeksemplaride eest võidakse maksta mõistlikku tasu.8.4   Teil on õigus nõuda enda kohta käivate ebatäpsete isikuandmete parandamist ja, võttes arvesse töötlemise eesmärke, enda kohta puudulike isikuandmete täiendamist.

8.5     Teatud juhtudel on teil õigus oma isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutada. Need asjaolud hõlmavad järgmist: isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; võtate nõusolekul põhineva töötlemise nõusoleku tagasi; esitate töötlemisele vastuväiteid kohaldatava andmekaitseseaduse teatud reeglite alusel; töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil; ja isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Siiski on kustutamisõiguse erandeid. Üldised välistused hõlmavad seda, kui töötlemine on vajalik: sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; seadusest tuleneva kohustuse täitmise eest; või juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

8.6     Teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Need asjaolud on: vaidlustate isikuandmete õigsuse; töötlemine on ebaseaduslik, kuid olete kustutamise vastu; me ei vaja enam isikuandmeid oma töötlemise eesmärkidel, kuid te vajate isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; ja olete töötlemisele vastu esitanud, kuni selle vastulause kontrollimiseni. Kui töötlemist on sel alusel piiratud, võime jätkata teie isikuandmete säilitamist. Kuid me töötleme seda ainult muul viisil: teie nõusolekul; juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks; või olulise avaliku huvi tõttu.

8.7     Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kuid ainult niivõrd, kuivõrd töötlemise õiguslik alus on, et töötlemine on vajalik: avalikes huvides või meile antud avaliku võimu teostamisel; või meie või kolmanda isiku õigustatud huvide eesmärkidel. Kui esitate sellise vastuväite, lõpetame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukaid õiguspäraseid aluseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on mõeldud juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

8.8     Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profiilide koostamine otseturunduse eesmärgil). Kui esitate sellise vastuväite, lõpetame teie isikuandmete töötlemise sellel eesmärgil.

8.9     Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele teaduslike või ajalooliste uuringute või statistilistel eesmärkidel teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avaliku huviga seotud ülesande täitmiseks.

8.10  Kuivõrd teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

(a)     nõusolek; või

(b)     et töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, või selleks, et enne lepingu sõlmimist teie taotlusel samme astuda,

        ja selline töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega, on teil õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. See õigus ei kehti aga juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.

8.11  Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine meie poolt rikub andmekaitseseadusi, on teil seaduslik õigus esitada kaebus andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele. Saate seda teha ELi liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht.

8.12  Kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Taganemine ei mõjuta enne taganemist toimunud töötlemise seaduslikkust.

8.13  Lisaks muudele käesolevas punktis 8 nimetatud meetoditele võite kasutada mis tahes oma isikuandmetega seotud õigusi, teatades sellest meile kirjalikult.

9.       Kolmandate osapoolte veebisaidid

9.1     Meie veebisait sisaldab hüperlinke ja üksikasju kolmandate isikute veebisaitidele.

9.2     Meil ei ole kontrolli kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tavade üle ega vastuta nende eest.

10.     Laste isikuandmed

10.1  Meie veebisait ja teenused on suunatud üle 18-aastastele isikutele. [3] 

10.2  Kui meil on põhjust arvata, et hoiame oma andmebaasides selle vanuse alla kuuluva isiku isikuandmeid, kustutame need isikuandmed.

11.     Teabe värskendamine

11.1  Palun andke meile teada, kui teie isikuandmeid on vaja parandada või ajakohastada.

12.     Küpsiste kohta

12.1  Küpsis on identifikaatorit (tähtede ja numbrite jada) sisaldav fail, mille veebiserver saadab veebibrauserile ja mille brauser salvestab. Identifikaator saadetakse seejärel serverisse tagasi iga kord, kui brauser küsib serverilt lehte.

12.2  Küpsised võivad olla kas "püsiküpsised" või "seansiküpsised": veebibrauser salvestab püsiva küpsise ja jääb kehtima kuni selle määratud aegumiskuupäevani, välja arvatud juhul, kui kasutaja seda enne aegumiskuupäeva kustutab; seansiküpsis seevastu aegub kasutajaseansi lõpus, kui veebibrauser suletakse.

12.3  Küpsised ei sisalda tavaliselt teavet, mis kasutajat isiklikult tuvastaks, kuid teie kohta salvestatud isiklik teave võib olla seotud küpsistesse salvestatud ja küpsistest saadud teabega.

13.     Küpsised, mida kasutame

13.1  Kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

(a)     autentimine – kasutame küpsiseid teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaiti ja meie veebisaidil navigeerite (selleks kasutatavad küpsised on: püsivad küpsised);

(c)     ostukorv – kasutame küpsiseid, et säilitada teie ostukorvi seisukord, kui te meie veebisaidil navigeerite (selleks kasutatavad küpsised on: püsivad küpsised);

(d)     isikupärastamine – kasutame küpsiseid, et salvestada teavet teie eelistuste kohta ja isikupärastada meie veebisaiti (selleks kasutatavad küpsised on: püsivad küpsised);

(e)     turvalisus – me kasutame küpsiseid turvameetmete elemendina, mida kasutatakse kasutajakontode kaitsmiseks, sealhulgas sisselogimismandaatide petturliku kasutamise vältimiseks ning meie veebisaidi ja teenuste üldiseks kaitsmiseks (selleks kasutatavad küpsised on püsivad);

(f)     reklaam – kasutame küpsiseid, mis aitavad meil kuvada teie jaoks asjakohaseid reklaame (selleks kasutatavad küpsised on: püsivad küpsised);

(g)     analüüs – kasutame küpsiseid, mis aitavad meil analüüsida meie veebisaidi ja teenuste kasutamist ja toimivust (selleks kasutatavad küpsised on: püsivad küpsised); ja

(h)     küpsiste nõusolek – kasutame küpsiseid, et salvestada teie eelistused seoses küpsiste kasutamisega üldisemalt (selleks kasutatavad küpsised on: püsivad küpsised).

14.     Meie teenusepakkujate kasutatavad küpsised

14.1  Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid ja need küpsised võidakse salvestada teie arvutisse, kui külastate meie veebisaiti.

14.2  Kasutame oma veebisaidi kasutamise analüüsimiseks Google Analyticsit. Google Analytics kogub küpsiste abil teavet veebisaidi kasutamise kohta. Meie veebisaidi kohta kogutud teavet kasutatakse meie veebisaidi kasutamise kohta aruannete koostamiseks. Google'i privaatsuspoliitika on saadaval aadressil: https://www.google.com/policies/privacy/ . Asjakohased küpsised on järgmised: püsivad küpsised.

14.3  Avaldame oma veebisaidil Google AdSense'i huvipõhiseid reklaame. Google on need kohandanud teie huvidele vastavaks. Teie huvide kindlaksmääramiseks jälgib Google küpsiste abil teie käitumist meie veebisaidil ja muudel veebisaitidel. Saate vaadata, kustutada või lisada oma brauseriga seotud huvikategooriaid, külastades aadressi https://adssettings.google.com . Samuti saate AdSense'i partnerite võrgustiku küpsisest loobuda, kasutades neid seadeid või kasutades Network Advertising Initiative'i mitmest küpsisest loobumise mehhanismi aadressil: http://optout.networkadvertising.org . Kuid need loobumismehhanismid ise kasutavad küpsiseid ja kui kustutate küpsised oma brauserist, siis loobumist ei säilitata. Kindla brauseri puhul loobumise säilitamise tagamiseks võite kaaluda Google'i brauseri pistikprogrammide kasutamist, mis on saadaval aadressil https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Asjakohased küpsised on järgmised: püsivad küpsised.

 

15.     Küpsiste haldamine

15.1  Enamik brausereid lubab teil keelduda küpsiste vastuvõtmisest ja küpsiste kustutamisest. Meetodid selle tegemiseks on brauseriti ja versiooniti erinevad. Küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta saate aga ajakohast teavet järgmiste linkide kaudu:

(a)     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et (Chrome);

(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)     http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)     https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); ja

(f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

15.2  Kõigi küpsiste blokeerimine avaldab negatiivset mõju paljude veebisaitide kasutatavusele.

15.3  Kui blokeerite küpsised, ei saa te kasutada kõiki meie veebisaidi funktsioone.

17.     Meie üksikasjad

17.1  Selle veebisaidi omanik ja haldaja on GeoSmartPro Ltd.

17.2  Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis registreerimisnumbri 11378703 all ning meie registrijärgne asukoht on GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

17.3  Meie peamine tegevuskoht on GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA..

17.4  Meiega saate ühendust võtta:

(a)     posti teel ülaltoodud postiaadressile;

(b)     kasutades meie veebisaidi kontaktvormi;

(c)     telefoni teel, kui  meie veebisaidil on sel ajal avaldatud kontaktnumber; või

(d)     e-posti teel, kasutades aeg-ajalt meie veebisaidil avaldatud e-posti aadressi.

bottom of page